«Бүгінгі күнді түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың дидарын көзге елестету үшін де кешегі кезеңге көз жіберуіміз керек»
Н. Ә. Назарбаев

«Жүз» термины туралы

9677
Жалпы қазақ тарихында ру–тайпалардың бөліктерге бөлінуін «жүз» терминімен сипаттау кейініректе қолданыла бастаған.

       Қазақ  жүздері – отандық тарихымызда өзекті тақырыптардың бірі болып табылады. Жүздердің  пайда болуының уақыты, себептері, шарттарына, тіпті «жүз» терминінің этимологиясына да қатысты ғалымдар арасында ортақ шешім жоқ. Сол себептен біз бұл мәселеге өз үлесімізді қосып, үлкен мәселенің бір тармағы болып табылатын «жүз» терминінің мәнін ашуға әрекет етіп көрмекпіз.

   «Жүз», Т. Жанұзақов анықтағандай -  этнотермин [1.470]. Дегенмен, бұл сөз этнотермин дәрежесіне бірден жетпеген. Мысалға, «Диуани лұғат ат–Түрк» еңбегінің авторы М. Қашқари сөздігінде «жүз» деген сөз бар. Ондағы  JUZ / иуз – жүз сөзінің мағынасын автор мақалмен келтіреді: «Иузге көрме ердем тіле – Жүзге қарама, қасиет тіле. Яғни, адамның шырайлы, сұлу жүзіне қарама, оның қасиетіне, әдеп–ақлихатына қара». Бұдан біз ортағасырлық ғалымның «жүз» сөзінің баламасы бет–әлпет деген мағына беретінін айтқысы келгенін түсінеміз. Олай болса Қашқаридің тұсында «жүз» сөзі тарихи айналымға әлі енбей, тек болмыстық қолданыста болғанын және әлі этникалық дәрежеге көтерілмегенін жору қиын емес. Сонымен бірге ортағасырлық өзге де авторлардың еңбектерінде қарастырылып отырған «жүз» сөзі этнотермин ретінде қолданылмайды [2].

  Жалпы қазақ тарихында ру–тайпалардың бөліктерге бөлінуін «жүз» терминімен сипаттау кейініректе қолданыла бастаған. Біз мұндай қорытындыға қазақ тарихына қатысты ортағасырлық, жаңа замандық дерек көздерін қарап шыққаннан кейін келдік. Алайда тарихи деректерде «жүз» сөзі кездеседі, бірақ ол қазақ жүздеріне қатысты айтылмайды. Мәселен, Махмуд ибн Уалидің "Бахр ал-асрар" еңбегіндегі мына жолдар жайлы болып отыр: «Что касается Бахадура, сына Шайбан–хана, ... он вместо отца стал главенствовать над элем и улусом. Повелев собраться близким родственникам, племенам и четырем каучинам, он выбрал для зимовок и летовок Ак–Орду, которая известна так же как Йуз–Орда»  [3. 347]. Мұндағы «йуз» сөзі «жүз» деген сөз екені айдан анық, дегенмен мәселе оның бұл контекстте қандай мағына беріп отырғанында. Назар аударыңыз «йуз» арабтың «джуз»/ бөлік сөзі емес, сандық «жүз» дегенді білдіреді. Осыған негізделіп Б. Ахмедов «Йуз–Орда»  тіркесін «100 орда», орданың нешеу болғанын меңзеп тұрған тіркес дейді [4.165]. Т. Сұлтанов болса керісінше «Йуз–Орда» тіркесі «Ақ Орданың» баламасы, яғни «негізгі орда» деген мағынаны білдіретінін айтады [5.73-74.]. В. Юдин болса бұл пікірлермен келіспейді, оның ойынша «Йуз–Орданың» аудармасы «Орда Сотня» дегенге саяды, бірақ ол мұндағы «Сотня», яғни «жүз» нендей мағына беретінін сарапқа салып: «Тука Темур получил 100 юрт-хозяйств собственно монголов из тех 4000 монголов-воинов, которые были выделены Чингизханом Джучи. Основные контингенты монголов Чингиз отдал, естественно Бату и Орда Еджену. Все же прочие сыновья Джучи получили, вероятно, только по 100 монгольских юрт–хозяйств. Традиция наделения тюркской знати сотней хозяйств известна еще из древнетюркских рунических памятников» деген қорытындыға келеді  [6.35]. Я, күрделі. Осы мәселенің жеңіл шешімін бізге Р.Теміргалиев ұсынады: «термин Жуз-Орда выглядит не совсем логичным, поскольку сами казахи никогда не смешивали эти два разных понятия – "жуз" и "орда". Тем не менее, расшифровать данное название можно. Судя по всему, этот термин произошел не от слова "орда", а от имени первого хана Восточного Кипчака – Орда-Ежена. То есть, это название надо понимать как "жуз Орды". В таком случае все становится на свои места. Причем, в подобном названии нет ничего удивительного, поскольку обычай называть государство именем его первого правителя был широко распространен в Великой степи. Вспомним улус Джучи, улус Чагатая, улус Бату и т.п. Да и Казахское ханство ногайские беки в переписке с московскими царями называли "Урусовым царевым юртом»[7]. Егер В. Юдиннің «Орда Сотня» тіркесін Г. Федоров-Давыдовтың да дұрыс деп тапқанын ескерсек [8.144] оның  «сотня» сөзінің мағынасы «жүздікке» тең келеді дегені тағы бар емес пе? Олай болса нәтижесінде В. Юдиннің айтқысы келгені «Йуз–Орда» деген «Жүздік Орда», яғни «Орда Сотня» болып шықпай ма? Дегенмен, бұл жерде бір шикілік қалған сияқты. Онда В. Юдин мен Р. Теміргалиевтің пікірлерін «будандастырып» көрсек қайтеді? Біздің меңзегеніміз В.Юдиннің тіркесіндегі Орда – Орда Еженнің аты болса, онда Р. Темиргалиевтің болжамы да түсінікті болар еді, яғни «Орданың Жүздігі» / «Жуз Орды». Мәселенің шешімі біздің ойымызша осы болуы әбден мүмкін.

 Аталған деректен кейін «жүз» сөзі, хронология бойынша, орыс деректемелерінде кездеседі. Ондай дерек көзі  – қазақ-орыс қатынастарының құжаттары болып табылады. Орыс мемлекеті негізінен Қазақ хандығына қарағанда алдымен Ноғай ордасымен елшілік қатынастар орнатқан. Міне осы қатынастардың нәтижесінде жасалған құжаттарда алғаш рет қазақ хандығының Ноғай ордасымен ара қатынасы да айтылады: 1519 жылы 9 шілдедегі «Приезд в Москву из Азова вестовых от московского посланника в Турцию Бориса Голохвастова» атты құжатта Қазақ хандығының (Казатцкой Орды) Ноғай Ордасына қысым көрсетіп отырғаны туралы хабар бар. Дәл осы  жылдары, яғни Қасым ханның билік құрған заманында Мәскеу мемлекетінің билеушісі Ұлы князь ІІІ Василиймен қарым-қатынас орнатылғаны белгілі. [9.365]  Егер бұл жағдайды, қазақ хандығы туралы мәліметтің орыс құжаттарында алғаш рет кезігуін,  бірінші факті деп алатын болсақ, онда екінші факті 1519 жылдан бастап Қазақ хандығы орыс деректемелерінде Қазақ Ордалары деп айтылады. Мұндағы «орда» деген сөз хандық деген мағыны білдіріп отыр. Дегенмен, қазақ жүздері де кейінгі жылдардағы деректерде «орда» сөзімен сипатталады. Орыс патшалығының тарапынан жасалған құжаттарда қазақтың Кіші жүзі төмендегідей беріледі: «Киргис–кайсацкой орды Абулхаир хану, старшине и всему киргис–кайсацкому войску нашего и. в. милость...» [10. 46], осы тектес ХҮІІІ ғасырдың 40-50 жылдары жасалған құжаттарда қазақ жүздері сәйкесінше Ұлы, Орта, Кіші ордалар деп атала бастайды: «О притчине Абулхаирхановой смерти слышал я, что пред тем времянем, как убит, из Большой орды Джалаирского роду... каракалпацкого народу в Киргис–кайсацкую орду выехали... Средней же орды... Меньшей орды киргисцами...». [10.485] Бұл жердегі «Орда» сөзі, көріп отырғанымыздай тек жүздерге ғана қатысты емес, сонымен бірге қазақ хандығына да қарақалпақтарға да қатысты айтылады. Егер «орда» сөзінің анықтамасы: «түркі және моңғол халықтарындағы әскери-әкімшілік ұйым, мекен, көшпелілер тұрағы, феодалдық ірі мемлекеттері мен одақтарының атаулары» [11. 173] болса, онда жағдай түсінікті. 

    Үшінші мәселеміз аталған құжаттардағы «Казатцкие Орды» тіркесінің қай мағынада қолданылатынын анықтау. Бұл тіркес орыс құжаттарында, айтып өткеніміздей, 1519 жылдан бастап кездеседі және 1585 жылғы құжаттарда алғаш рет қазақтың Ұлы жүзі туралы айтылады, яғни алғашқы құжаттарда «казатцкие орды» деген тіркес берілсе, 1585 жылы «Казацкие Большие орды» деген тіркес орын алады. Дегенмен, бұл жерде анықтауды қажет ететін тағы бір мәселе туындайды. Ол құжаттардағы кездесетін осы тіркестерге байланысты. Бұл жағдайды түсіндіру үшін біз алдарыңызға үш құжатты келтірмекпіз және оларды сандармен белгілейміз. Олай болса:

  1- № 93 (1519.07.09) құжаттың мазмұны: «От Нагаи, сказывают, посол приходил от Шигым мурзы х крымскому, Шакур Чабаев сын. А приходил, сказывают, с тем, что им тесно от Казатцкой Орды» [12.57]

  2- № 94 (1569.11.21) құжаттың мазмұны: «А Казатцкие Орды Акназара царя и Шигая царевича и Челыма  царевича,  а  с  ними  дватцать  царевичев приход их был  на Нагаи и бой ...» [12.151]

  3- № 120 (1585.09.04) құжаттың мазмұны: «А ныне прислали в государя нашего отчину в Астрахань Казацкие Большие Орды царевичи, Акназара царя дети, бити челом государю нашему о том чтоб их государь пожаловал, взял их в свое имя и держал их всю Казацкую Орду под своею царскою рукою...» [12.182]

  Алдымыздағы үш құжатта берілген «Қазақ ордаларын» салыстыратын болсақ, бірінші құжаттағы мәліметке қарап біз «Қазақ ордасының Ноғайларға қысым көрсеткені туралы» айтылып отыр дей аламыз, яғни бұл жерде «Қазақ ордасы» жекеше мағынада тұрғанын байқау қиын емес, ал екінші құжат мәліметтерінде «Ақназар хан мен Шығай және Шелым сұлтандардың Қазақ Ордалары туралы» айтылып тұрғандай ой қалдырады. Енді  Үшінші құжат мәліметтеріне назар салайық, мұнда «Қазақтың Ақназар ханы өзінің ұлдарын – Қазақтың Үлкен (Ұлы) Ордасының сұлтандарын орыс патшасының қамқорлығын қабылдауға жібергені» туралы баяндалады. Соңғы құжатта Қазақтың Ұлы жүзі туралы айтылып тұрғаны даусыз, ол туралы А.И. Исин айтқан болатын. [13.106] Яғни ол Қазақтың үлкен ордасы құжаттарда алғаш рет 1616 жылы емес, 1585 жылы кездесетінін алға тартқан алғашқы тарихшы болатын. Алдымыздағы құжат оның дәлелі болып табылады да. Дегенмен, егер қазақтың ұлы жүзі туралы алғашқы мәлімет 1585 жылы кездесетін болса, қазақ хандығының жүздерге бөлінуі одан бұрын орын алған құбылыс екені де даусыз емес пе? Олай болса біз алдымыздағы № 94 құжаттың негізінде қазақтың (ұлы жүзден бөлек)  жүздері туралы алғашқы мәлімет 1569 жылы кездесетінін батыл айта аламыз.

  Аталған мәліметтерді келтіру арқылы біз Қазақ жүздері туралы алғаш мәліметтердің қашан пайда болғанын анықтадық, ендігі мәселе «жүз» этнотермині дерек мәліметтерінде, қазақ жүздеріне қатысты, қашаннан қолданыла бастағанын анықтау болып табылмақ.

  Қазақ – орыс қатынастарының құжаттарын  және орыс ғалымдарының еңбектерін қарастыра келе біз онда «жүз» этнотермині қолданылмайтынын, оның орнына жоғарыда аталған «орда» термині берілетінін байқадық. Жалпы «Орда» сөзі түркі-моңғол тектес. Оның бастапқы мағынасы – киіз үй, ханның үйі, кейін оның мағынасы «ставка хана» деп өзгеріске ұшырады. [14. 370] Орыс тіліне ол «степное кочевое обьединение» мағынасында енген.  [15.447]

  Ендігі мәселе «Жүз» атауының нендей мағына беретіндігін анықтау болмақ. Ол үшін біз ең алдымен қазақ халқының жүздеріне қатысты қалам тартқандардың еңбектеріндегі «жүз» этнотерминінің орын алуы мен нендей мағынада қолданылатынын анықтап көрейік. Бұл сұраққа алғаш жауап іздегендердің ішінен тарих ғылымын зерттеуге ден қойған тұңғыш қазақ ғалымы, еліміздің біртуар ғылым қайраткері Шоқан Уәлихановтың «Киргизское родословие» атты еңбегін айта аламыз, онда мынадай жолдар келтірілген: «Народ казак разделяются на три сотни – юз, которые русские называют ордами и которые по старшинству у них называются Большая, Средняя и Меньшая сотня» [ ]. Бұл жерден біз ғалым «жүз» атауын «сотня» деген орыс сөзімен баламалап тұрғанын көріп тұрмыз. Сонымен бірге автор жүздерді орыстардың «орда» деп атайтынын да хабарлап тұр, олай болса «орда» деген сөздің мағынасын біз жоғарыда айтып өткен болатынбыз.

  Жаңа дәуір әдебиеті бізге қазақ жүздері туралы аса ауқымды ақпарат бермейді. Дегенмен, бұл дәуір бізге қазақ жүздерінің пайда болуына байланысты орыс ғалымдарының қағаз бетіне түсірген аңыздарды қалдырған. Осы орайда аңызды оқып отырып алдыңдағы ақпаратты жай тарихты мифологизациялауға балап ығыстырып, зерттеуімізде де тарихнамалық маңыз беріп қана қоюға болады. Дегенмен, аңыздың астарында ақиқаттың да болуы мүмкін емес пе? Н.И. Гродеков өзінің «Киргизы и кара киргизы Сыр-Дарьинской области» атты еңбегінде мынадай мәлімет келтіреді: «Алаша хан послал три отряда холостых наездников разных узбекских родов пограничную область, сторожить свои владения. Находясь там долго без жен, они занимали к себе, рассказами о богатстве, 300 кибиток долы (цыган или бродяг) и подговорили жен убить мужей; затем взяли к себе жен долы. Предводителями трех орд после Алаша были его три сына: Великий – Байшура, Средний – Жаншура, и Малой – Карашура. Размножившись и разбогатев, киргизы начали распростроняться во все стороны; причем заняли: Великая орда (улу юз) юг, около населенных мест, Средняя орда (орта юз) – места, удобная для табунов, а Малая орда (кши юз) – местности, пограничная в Россию» [16.44] Ал Г.Н. Потанин болса өзінің Мұса Шерманұлынан жазып алған мынадай аңыз келтіреді: «Предок всего киргизского народа был Котан; он имел трех сыновей – Акджол, Альчин и Юсун. От Акджола произошла Средняя Орда, от Альчина – Малая и от Юсуна – Болшая». [17.239] Көріп отырғанымыздай екі автордың беріп отырған аңыздарының негізгі мәні жүздердің бір атадан тарап отырғаны, олай болса біз үш жүз бауырлас, қандас болды деп қорыта аламыз. Ал бұл аңыздардың алғашқысынан  біз «жүз» сөзінің мәніне байланысты мынаны түйдік: «жүз» – «орда» сөздері синоним, яғни бір мағынада қолданылады және оның мағынасы әскер, жүздік дегенге саяды.

  Сонымен бірге ХІХ  ғасырдың көрнекті қайраткері, тарихшы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы да қазақ жүздерінің қалыптасуын халық арасында тараған аңызбен байланыстырады. Дегенмен оның келтірген аңызының ерекшелігі  жүздерді бір атадан таратпайды. Автор жүздердің қалыптасуын Майқы бидің өмір сүрген уақытымен сәйкестендіреді. Сол заманда бір Қызыл Арыстан ханның ала баласы туылған кезінде әкесінен ажырап, уақыт өткен соң оның тірі екенін білген заманда хан оны шақырып келуге үш рет жүз сарбаздан жіберіп отырады. Олардан кейін қазақ жүздері қалыптасады деседі.  Сол сарбаздарды басқарып барған батырлардың аттары біріншісінікі Үйсін, Майқы бидің ұлы; екінші жүздіктің басшысы Қотан бидің ұлы Болат; үшінші жүздіктің басшысы Қоғам бидің баласы Алшын болды. Арыстан ханның баласы хан көтеріліп, Алаша хан атанғанда Үйсін «Ұлы жүз Үйсін» атанып, Түпқазық салықшы; Болатқожа «Орта жүз Ақжол» атанып, тосқауылшы болады; Алшын беті қайтпас ержүрек болғандықтан Кіші жүз Алшын атанып, Жау шабарлар болады. [18.15-17] Осылайша қазақ жүздері қалыптасты деген өзінің уәжін келтіреді.  Алдымыздағы ақпаратты сарапқа салар болсақ, бұл жерде қазақ жүздері үш жасақтан, яғни әскерлерден қалыптасқан. Сонымен бірге мұнда тағы бір астарлы нәрсе үш жүздің бір хандықты құрауында және орталық билікке бағынуында болып тұр. Яғни бұл жерден біз мынадай қорытындыға келеміз: «жүз» атауының бұл аңыз бойынша мағынасы – жүздік немесе орыс тілінде «сотня», әскер.

    Қарап шыққан деректердегі қазақтың «жүз» атауының мағынасы ХІХ ғасырдың аяғы ХХ ғасырдың басына дейін орыс ғалымдардың танымында әскер, жүздік, яғни әскери бөлініс ретінде бейнеленген. Және бұл жағдай Құрбанғали Халидтің «Тауарих хамса» атаулы еңбегінде де сақталады: «Үш жүздің ... үш ұлдың аты екендігі, болмаса оларды үшке бөлгенде әкімдеріне берілген мансаптың аталуы екендігі тарихи шындық. Ресейде аға сұлтан, қытайда уаң, күң сияқты, арабша жүз дегені – бөлшек, топ мағынасында» қолданылатындығын айтады [19.66]. Осы пікірді қолдайтындарға сонымен бірге С. Аманжолов, Х. Адильгереев, С.Муқанов, Т. Омарбеков, Б. Кәрібаев, У. Шәлекенов секілді тарихшыларымызды жатқыза аламыз [20].

    Заманауи тарихшылардың арасында кеңестік кезең ғалымдарының еңбектеріне сын көзбен қарау қалыптасып қойған, әйтсе де қазақ елінің тарихының нақты мәселелеріне қатысты негізгі концепциялардың сол дәуірде қалыптасып үлгергені даусыз. Сол сияқты біздің тақырыбымызды зерттеудің  алғышарттары  да өткен ғасырдан бастау алады. Алайда, «жүз» терминіне байланысты тарихшылар бір тоқтамға әлі де келе алмады. Зерттеушілер өз тарапынан мәселенің зерттелуіне үлес қосып, болжамдарын алға тартуда, деседе ортақ пікір жоқ  - бұл факт. «Жүз» терминінің этимологиясына қатысты тарихта  орын алатын бірнеше негізгі пікірлерге тоқталайық.  

  «Жүз» терминіне байланысты алғашқы гипотизаның авторы М. Тынышбаев болса керек. Оның айтуынша «Жүз» сөзінің мағынасы ежелгі түрік тілінен аударғанда «доз», яғни «бекініс», «Орда» деген мағынаны білдіреді [21.147-149];

  Келесі гипотиза В.В. Радловтікі, ол: «юз» (жүз) және гуз (уз) сөзі төркіндес екенін айта келіп: «Если моя концепция правильна, то гузы (узы) может быть, все равно, что «юз», т.е. – «сто племен» деген пікірге тоқтайды». [22.117];

  Тағы  бір пікірдің авторы – З. Қинаятұлы. Ол «Juz» сөзі бағыт бағдарды білдіретін ұғым» дей келе өз тұжырымын былай түсіндіреді: «Ежелгі түріктер бұл ұғымды «Juz» (жүз),  «Gar» (қол), «Jiguur» (қанат) деген мағынада қолданған. Мұндағы қол дегені әскери қол (корпус), «жүз» дегені оң жақ, сол жақ  немесе оң қанатым, сол қанатым деген ұғымды білдіреді» [23.584].

  Айта кететін жайт, «жүз» проблемасымен тек тарихшылар айналысып жүрген жоқ. Мысалға, Е. Жанпейісов «жүз – буын, бунақ деген мағына береді, ұрпақ деген семантикаға саяды. Сонда Ұлы жүз – Үлкен буын немесе ұрпақ, Орта жүз – орта буын немесе ұрпақ, Кіші жүз – соңғы буын болып шығады» десе [24], Т. Жанұзақов «жүз» терминінің этимологиясын А. Кононовқа сүйеніп, былай түсіндіреді: «жүз» этнотермині көне түрік тіліндегі оғуз этнотерминінің фонетикалық тұрғыдан өзгерген күйі... жүз – ру, тайпа, тайпалық одақ» деген мағынаны беретін сөз дейді [1.473].

  Байқап қарар болсақ барлығы да ойға қонымды, шындыққа жанасады. Дегенмен, олардың қайсысы дұрыс? Немесе басқаша шешімі бар ма екен? Бұл сұраққа жауап табуға тырысып көрелік.

  Қазақ жүздері дегенде біз нені елестетеміз ол ең алмымен үш территорияда орналасқан қазақтың ру–тайпаларының бірлестіктері және оның құрылуындағы ең басты мақсаты – жаудан тиімді қорғану болып табылады. Ондағы тайпалар негізінен бір–біріне туыстығы бар немесе тағдырлас келеді.  Олай болса жоғарыда «жүз» терминіне байланысты келтірілген түсініктердің барлығын да «жүз» ұғымына қатыстыруға болады емес пе?  Яғни, жүз – қазақ хандығының белгілі тайпаларының («сто племен» Радлов В.) белгілі территорияларда («бекініс», «орда» Тынышбаев М.) тайпалық одақтарға (Жанұзақ Т.) бірігіп, үш бөлікке (С. Аманжолов, Х. Адильгереев,  Т. Омарбеков, Б. Кәрібаев, У. Шәлекенов), яғни қанаттарға (Қинаятұлы З.) бөлінуі. Бұл қазақ жүздерінің тарихи айналымға енгізілген анықтамасы.

  Мұқият анализ жасайтын болсақ, айтылған пікірлердің барлығы қазақ жүздері қалыптасып болғаннан кейінгі, жүздердің атқаратын функциясына қарап жасалған тұжырымдар екенін байқауға болады. Ал егер қазақ жүздері  әлі қалыптаспаған деп алсақ, бір бүтінді бөліктерге бөліп оны дәл солай «бөлік» деп атай салуға болар ма еді? Біздің ойымызша назарымызды ең алдымен сол кездегі жағдайға аудару керек. Жауға қарсы стратегия ойлап тауып, ел қорғау мақсатында үш тарапқа бөлініп халықты аман сақтауға тырысқан ата бабаларымыз аспаннан жаңалық тапқан жоқ, олар көшпелілердің дәстүрлі, ел қорғау әдісін ұстанды. Олай болса неге сол дәстүрлі үшке бөліну салтын дәстүр бойынша «жүздік», «жүз» деп атамасқа? [9.309-310]. Сонымен бірге біз мынаны есімізден шығармауымыз керек: қазақ жүздерінің қалыптасуына байланысты аңыздардың басым көпшілігінде «жүз» – әскер мағынасын меңзейді және Ш. Уәлиханов та «сотня» сөзін «жүз» сөзінің баламасы ретінде қолданған. Жалпы бұл жағдай, «жүз» сөзін әскери бөлініс ретінде қабылдау, ХҮІІІ–ХІХ ғасырлардағы (және ішінара ХХ ғасырдағы еңбектерде  (мыс. М.П.Вяткин) орын алады. Тек кейінгі зерттеулерде ғана ғалымдардың аталмыш этнотерминге жүздің сипатын білдіретін түрлі  мағына таңып жүргенін байқаймыз. Алайда бұл талпыныстар бос әурешілік емес пе екен?  Тарихшыларымыз «жүз» сөзінің бастапқы дұрыс мағынасынан ауытқып кетпегеніне ( «орда» терминін қараңыз) кім кепіл? Біздің ойымызша «жүз» сөзі эволюцияға ұшыраған. «Жүз» - бастапқыда әскери жүздік мағынасында қолданылып, кейін ол әкімшілік бірлікті білдірген, бұл орайдан «жүз» сөзін оң, сол, ортаңғы қанат, жер жүзі [25.33], «түз» (дала, степь) [26.36] деп ұғынудың да себептері түсінікті болады.

  Қорыта келгенде айтарымыз, қазақ жүздері туралы мағлұматтарды біз негізінен қазақ–орыс қатынастарының құжаттарынан және орыс зерттеушілерінің еңбектерінен таба аламыз. Онда  «орда» сөзі «жүз» сөзінің баламасы ретінде қолданылады.  Жалпы құжатттардағы «орда» термині «хандық» деген мағынада да қолданылады. Ал оның «жүз» мағынасында қолданысқа енуі жоғарыда дәлелдегеніміздей 1569 жылға сай келеді және 1585 жылдан бастап Ұлы жүз – «Большая Казатцкая Орда» деп хатқа түседі. Ал «жүз» - түркі сөзі, мағынасы -  «жүздік» болуы ақылға қонымды көрінеді.


Көптілеуова А.Б. Қорқыт ата атындағы ҚМУ

1.  Жанұзақ Т. Қазақ ономастикасы. Атаулар сыры 3. Алматы: «Дайк-Пресс», 2007. – 524 б.

2.  Қашқари М. Түрік тілінің сөздігі: (Диуани лұғат–ит–түік): үш томдық шығармалар жинағы / Қазақ тіліне аударған, алғы сөзі мен ғылыми түсініктерін жазған А. Егеубай. – Алматы ХАНТ., 600 – бет.

3.   Материалы по истории казахских ханств ХV–ХVІІ веков: (Извлечения из персидских и тюркских сочинений). Алма–Ата, 1969. – 651 б.

4.  Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. М., «Наука», 1965. – 180 б.

5.   Султанов Т.И. О терминах Ак-Орда, Кок-Орда и Йуз-Орда // Изв. АН Каз ССР. Сер. обществ. 1972. № 3.

6.   Юдин В.П. Орды: Белая, Синяя, Серая, Золотая... / В кн. Утемиш-Хаджи. Чингиз-наме. – Алма-Ата: «Гылым», 1992 – 296 с.

7.  Темиргалиев Р. Из истории казахского триединства. http://www.centrasia.ru/newsA.php 

8.  Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973.

9.  Қазақстан тарихы (Көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. Т.ІІ. – Алматы: «Атамұра», 1998. – 640 б.

10.  Казахско-русские отношения в ХVІ-ХVІІІ веках. Алма- ата: Издательство АН Каз ССР, 1961.–744 б. 

11.   Қазақ Ұлттық энциклопедиясы Т.7. Алматы, «Қазақ энциклопедиясы», 2005. – 728 б. 

12.  История Казахстана в Русских источниках. Т. 1. Посольские материалы Русского государства  (ХV–ХVІІ вв.). – Алматы: Дайк–Пресс, 2005. – 704 с. + 16 с. вкл.

13.  Исин А.И. Казахсое ханство и Ногайская орда во второй половине ХV-ХVІ века. – Алматы, 2004.

14.   Древнетюркский словарь. Л., 1969. 

15.  Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1960

16.   Қазақ қайдан шықты: Н. И. Гродековтың топшалауы // Алаш № 3(3) 2005, - Б. – 44. 

17.  История Казахстана в Русских источниках ХVІ–ХХ веков. Том ҮІІ. Потанин Г.Н. История и материалы. – Алматы: Дайк–Пресс, 2006. – 600 с. 

18.  Көпеев М.Ж. Бұл қазақ қай уақытта үш жүз атанған? // Қазақ тарихы. 1993, № 2. –Б.15-17. 

19.  Құрбанғали Халид «Тауарих хамса» Бес тарих. Ауд. Б. Төтенаев, А. Жолдасов. – Алматы: Қазақстан, 1992. – 304 б. 

20.   Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. –Алматы: «Санат», 1997. – Б. – 111;  Адильгереев Х.М. К истории образования казахского народа // Вестник АН Каз ССР –С. 82-83; Омарбеков Т. Кәрібаев Б. Ғабжалелов Х. Қазақ жүздері: жаңа тарихи болжамдар // Алаш №3 (3) 2005 –Б. – 67;  Шәлекенов У. Қазақтың жүзге бөлінуі // Жалын №11, 2007. – Б. – 3.  

21.  Тынышбаев М. История казахского народа. –Алматы:  «Санат», 1998.–224 б. 

22.  Радлов В.В. К вопросу об уйгурах. СПб., 1893. – 130 б.

23.   Қинаятұлы З. Шыңғыс хан және Қазақ мемлекеті. Т.2.Алматы. «Тарих тағылымы», 2010. – 728 б.

24.   Жанпейісов Е. М. Әуезовтың «Абай жолы» эпопеясының тілі. Алматы, 1976.

25.  Есенов Д.Қ. Қазақ жүздерінің қалыптасу кезеңі және себебі // Қазіргі заманғы маңызды проблемалар. Қарағанды, 2006. 1(10). - Б. 30-35.

26.  Жақсыбаев С. Қазақ жүздері қайдан шыққан? // Ақиқат. №9, 2009. –Б. 36-39.