«Бүгінгі күнді түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың дидарын көзге елестету үшін де кешегі кезеңге көз жіберуіміз керек»
Н. Ә. Назарбаев

Горячев Александр Анатольевич

941
Горячев  Александр  Анатольевич
Горячев Александр Анатольевич - Қазақстанның қола дәуірі ескерткіштерін зерттеуші маман.

Горячев  Александр  Анатольевич  1966жылы  туылған.

Горячев  Александр  Анатольевич  - Қазақстанның  қола  дәуірі ескерткіштерін  зерттеуші маман.

Абай  атындағы  Қазақ Ұлттық  Педагогикалық  Университетінің  тарих  факультетін  бітірді (1992  ж.)

А.Х. Марғұлан  атындағы  Археология институтының Ескерткіштерді  жинақтау  бөлімінің (1992  ж.),  Қазақстанның қола  дәуірінің  ескерткіштерін  зерттеу  бөлімінің  (1995  ж.)  ғылыми  қызметкері.

  Бірлескен  қазақ- француз  экспедициясының  «Әлемдік петроглифтер корпусы»  атты  жоба  жұмысының  мүшесі (1995  ж.).

«Қола  және  ерте  темір дәуірі кезеңдеріндегі көшпенділер  қоғамының  құрылуы процесі. Экологиялық және археологиялық зерттеулер» тақырыбы бойынша  Intas  грантын  жеңіп  алған  халықаралық  жобаның мүшесі. Бұл  жоба   шеңберінде  бірнеше  маңызды  Жетісудың ежелгі тұрғындарының  шаруашылық мәдени түрлерінің көшпенді фомасының қалыптасуы және дамуы  және Орталық Азия территориясындағы көршілес территориялардағы ежелгі мәдениеттің дамуындағы аймақтың ролі  мәселелері қарастырылды (1999-2001ж).  

 «Мәдени  мұра»  бағдарламасы  бойынша  кең масштабты жұмыстар  «Алматы  облысының  тарихы  мен  мәдениеті ескерткіштерінің жинағы» (2004-2007 жж.)  және «Тараз 2013 жинағы» отрядтарының жетекшісі.

«Түрген шатқалындағы археологиялық ескерткіштер» ( 2007-2010 жж), «Түрген ІІ  қонысындағы қазбалар» (2002  ж.)  және «Алматы қаласының оңтүстік шығыс  шетіндегі  Бұтақты І археологиялық кешені» (2003-2013) тақырыптарының жетекшісі. Іргелі зерттеулер бағдарламаларының ішінде Горячев  А.А. «Жетісудың қола дәуірі тайпаларының мәдениеті»  (2012-2013)  тақырыбының жетекшісі  болып табылады.

Қазақстан Республикасы жас ғалымдар сыйлығының лауреаты (1999.).

 Отандық  ғылыми  бағдарламалардың  ішінде  Горячев А.А.  Жетісу  территориясындағы  қола  дәуірінің  ескерткіштерін  кешенді түрде зерттеу тақырыптарымен түбегейлі айналысып келеді,  оның ішінде кезеңдеу және түрге бөлу мәселелері сонымен қатар Қазақстанның ежелгі тұрғындарының шаруашылық мәденитіндегі көшпенділіктің  даму  және қалыптасу  мәселесін де кең көлемде  қарастыруда. 1995-1998 жылдары Жетісудың таулы аймақтарындағы қола дәуірінің археологиялық кешендерін А.Н. Марьяшевпен  бірге зерттеу А.А. Горячевке Жетісудың биік таулы аймағындағы  кейінгі қола дәуірінің ескерткіштерін өзіндік жеке көлсай мәдениетіне бөлуіне мүмкіндік берді.

. Бұл зерттеулер  Алматы қ. (Қазақстан),  Москва және Челябинск (Ресей) қалаларында  өткізілген халықаралық конференцияларда баяндалып, мақала түрінде жарияланды.

А.А. Горячевтің ғылыми әдістемелік  бағытының  келесі бір  приоритетті бағыты  ежелгі тасқа жазу өнері ескерткіштерін зерттеу болып табылады.  Тастағы таңбаларды зерттеу барысында ол бейнелерді кезеңдеуге, олардың стилдік ерекшелігіне, ежелгі ғұрыптық ескерткіштің  түріне, Жетісудың қола дәуірі  тастағы өнерінің негізгі бейнелерінің семантикасына көп көңіл бөледі.

Негізгі ғылыми еңбектері:

Марьяшев А.Н., Горячев А.А. Вопросы периодизации и хронологии памятников эпохи бронзы Семиречья \\ РА. 1993, №1, С.5-19.

2.  Maryashev A.N., Goryachev A.A., Potapov S.A.  Felsbilder im Siebenstromland.Paris, 1998 нанем.яз.всерии "Repertoire des petroglyphes d´Asie Centrale" (10 п.л.).

3.  Maryashev A.N., Goryachev A.A. Nouveaux sites du Bronze pecent an Semirech´e (Kazakhstan). Paleorient" vol. 24\1, CNRS Editions, 1998.

4.  МарьяшевА.Н., ГорячевА.А. ПамятникикульсайскоготипавгорнойзонеСемиречья // ИсторияиархеологияСемиречья. Алматы, 1999. С.44-56.

5.  Горячев А.А. О погребальном обряде в памятниках кульсайского типа // История и археология Семиречья. Вып.2. Алматы,  2001.C.45-62.

6.  Марьяшев А.Н., Горячев А.А. Наскальные изображения Семиречья. Изд.2-ое, Алматы, 2002. (264 с.)

7.  Goryachev A.A. CHARTER IV. The Bronze Age Archaeological Memorials in Semirechie  Вкн.: Metallurgy in Ancient Eastern Eurasia from the Urals to the Yellow River/Edited by Katheryn M.Linduff. The Edwin Mellen Press.Lewiston, New York, USA. 2004. РР. 109-138. (2 п.л.).

8.  Горячев А.А. Археологический комплекс Калакай-I из Северного Приджунгарья // История и археология Семиречья. Вып.3. Алматы, 2007. С.21-41.

9.  Горячев А.А., Егорова К.А. Семантический аспект одной иконографической традиции изображений козлов в петроглифах Южного Казахстана и Киргизии // История и археология Семиречья. Вып.3. Алматы, 2007, С.88-99.

10.  Горячев А.А. Погребальные традиции поздней бронзы урочища Тамгалы в Чуилийских горах// Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Серия историческая. Алматы, 2007. №4(47). С. 132-138.

11.  Горячев А.А. Археологический комплекс Бутакты-I на юго-восточной окраине города Алматы // Алматы – история тысячелетия. Алматы, 2008. Выпуск первый. С. 69-76.

12.  Горячев А.А. Археологический комплекс ущелья Тургень // Отчет об археологических исследованиях по программе «Культурное наследие» за 2008 год. Алматы, 2009. С. 14-15 (141-142).

13.  Горячев А.А. Археологические памятники эпохи бронзы на южных склонах гор Хантау // Вестник КазНПУ им. Абая. Алматы, 2009. №4(23). С. 92-98.

14.  Марьяшев А.Н., Горячев А.А. Итоги изучения памятников эпохи бронзы Жетысу// Свидетели тысячелетий: археологическая наука Казахстана за 20 лет (1991-2011). Алматы, 2011. С. 313-337.

15.  Горячев А.А. К вопросу о традициях погребальной обрядности в эпоху бронзы в верховьях ущелья Тургень // История и археология Семиречья. Вып.4. Алматы, 2011.

16.  Горячев А.А., Егорова Т.А. Художественное своеобразие и семантический анализ образов «солнцеголовых» эпохи бронзы Тамгалы в свете материалов письменной и изобразительной традиций древних цивилизаций // История и археология Семиречья. Вып.4. Алматы, 2011.  с. 27-47.

17.  Горячев А.А. Археологический комплекс Тургень. Эволюция древних культур // «Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги, перспективы». Материалы международной научной конференции, посвященной 20-летию независимости Республики Казахстан и 20-летию Института археологии им. А.Х. Маргулана (12-15 декабря 2011г.), Алматы, 2011. Том I. с.256-266.

18.  Горячев А.А. Вопросы типологии и хронологии поселений эпохи бронзы на северных склонах  Заилийский Алатау // «Бегазы-дандыбаевская культура в истории Центральной Азии». Материалы международной научно-практической конференции. Алматы. (0,5 п.л.)

19.  Горячев А.А. О погребальных традициях племен эпохи бронзы Шуилийских гор // Известия НАН РК / Серия общественных и гуманитарных наук. 2013. № 3. С. 3-28.